Vitale buurtschappen in Markelo

Na de erfgoed monitor is er een nieuw project gestart dat gericht is op de toekomstbestendigheid van de buurtschappen. In dit project wordt binnen de buurtschappen gekeken naar de toekomstperspectieven van de bewoners en de onderlinge verbanden tussen generaties.

Met name huisvesting op het eigen erf is van belang voor de jongere agrariërs.

Ook neemt de rol van de lokale (buurt)gemeenschappen toe door de aanstaande decentralisatie van zorg en welzijn. Dit project wordt door de Stichting Stimuland.

Onlangs is er door Jan Hylke de Jong van bureau Fenicks een monitor uitgevoerd in de verschillende buurtschappen van Markelo. De resultaten van dit onderzoek heeft de stichting beter inzicht gegeven in de actuele situatie van het fysieke erfgoed en daarmee van de vitaliteit in werkgebied Markelo. De resultaten uit de monitor en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de WMO geven samen met het signaal van de jongeren aanleiding voor het Maarkels Landschap om met dit project te starten en de erfgoedmonitor uit te breiden met sociale, economische en landschappelijke aspecten.

Vraagstuk
Is het mogelijk om de buurtschappen rondom Markelo toekomstbestendig te maken door samen te werken aan kansen op sociaal, economisch en landschappelijk gebied?

We denken aan: wonen voor jong en oud, nieuw noaberschap, streekeigen erf en kansen voor jongeren in het buurtschap.

Plan
Om ervaring op te doen met integraal werken rondom gemeenschap, landschap en wonen kiezen we ervoor gekozen proef te draaien in twee buurtschappen. De keuze van de buurtschappen wordt bepaald in overleg met de buurtschappen zelf en met de Plattelands Jongeren Overijssel. In de gekozen buurtschappen worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Vijf individuele gesprekken met lokale sleutelfiguren:
    Welke thema’s spelen er in de buurtschap? Welke partijen zijn van belang?
  • Twee buurtschap-avonden waar met behulp van de methodiek ‘Waardewijzer’ concrete aanpakken voor lokale thema’s ontwikkeld worden. Wie gaat wanneer wat doen?
  • Deelprojecten in werkgroepen.

Bij deze onderdelen is het van belang zoveel mogelijk lokale partijen, zoals de Plattelands Jongeren Overijssel en buurtverenigingen, te betrekken.

Vervolg
Het Maarkels Landschap ziet dit project als een eerste stap richting toekomstbestendige buurtschappen. In de loop van het traject wordt onderzocht welke vervolgstappen er nodig zijn, hoe deze gezet kunnen worden en welke partijen hierbij van belang zijn.