Bewoners: een terugblik

Natuur en landschap hangen sterk samen met de mensen die er wonen.

Daarom wil de Stichting zich ook richten op de leefbaarheid van de bewoners in het Markelose landschap.

Medio 2013 heeft de Stichting Maarkels Landschap bureau Fenicks opdracht verleend om in de buurtschappen van Markelo een steekproefsgewijze inventarisatie van agrarische hoofd- en bijgebouwen van voor 1940, een zogeheten erfgoedmonitor, te maken. De Monumenten Monitor is een instrument waarmee snel en efficiënt per monument fysieke kenmerken alsook actuele gegevens over gebruik en staat van onderhoud in beeld worden gebracht. Bij de monitor is gebruik gemaakt van data uit januari/februari 2014. Het fotomateriaal van weg en water is uit de periode juni-december 2013. De luchtfoto’s uit februari 2013.

De onderzoeksgroep betreft 336 objecten uit een selectie van circa 600 objecten gebouwd voor of in 1940 met een agrarische doeleinde in de 11 buurtschappen van Markelo. De objecten betreffen zowel boerderijen als schuren en schöppes.

Er is gekeken naar de staat van onderhoud, bestemming en herbestemming (naar functie). Een analyse van de gegevens geeft inzicht in bevolkingsgroei en –krimp.

Enkele conclusies:
De boerderijen met woondeel (en/of bedrijfsdeel ) scoort redelijk positief als het om onderhoud gaat. Dit is in lijn met landelijke scores.

De aandeel van groepen ‘matig’ en ‘slecht’ is met 26% aan de hoge kant. Landelijk is dit 23-27%.

De schöppes en schuren laten een negatief beeld zien. Bijna 40% is in slechte staat (matig 22%, slecht 14% en gesloopt 3%).

Er zijn opmerkelijke verschillen tussen buurtschappen.